wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin Zepter Club Life 1002

Kontakt

 • E-mail:info@garnki-zepter.pl
 • Telefon81 527 83 59
  601 890 682
 • Fax81 527 83 59
 • Gadu Gadu18172806
 • Godziny działania sklepuSklep Garnki Zepter czynny 08:00-21:00 - 7 dni w tygodniu (Nie wyrażamy zgody na przetwarzanie powyższych danych w celach marketingowych))

Statystyka

 • Aktualnie klientów na stronie: 1
 • Sklep odwiedziło: 4054289 klientów
 • Sklep działa od: 01-12-2009

Regulamin Zepter Club Life 100

Regulamin Programu ZEPTER CLUB LIVE 100

I. Definicje
 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w jego treści wyraźnie nie wskazano inaczej lub z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej:
 
 • Zepter Club Live 100, dalej: „Program” lub „ZCL 100” – zorganizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej program rabatowo-lojalnościowy – nieodpłatny i dobrowolny – oferujący przywileje dla Uczestników programu określone w Regulaminie.
 • Organizator – Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 37, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000107635, NIP 526-020-01-87, kapitał zakładowy 224 500 PLN, tel. (0-22) 565 80 00, fax. (0-22) 565 81 00, adres e-mail: email: zepter@zepter.com.pl , website: www.zepter.pl.
 • Sklep – serwis oraz sklep internetowy prowadzony przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Sklepu pod adresem https://shop.zepter.com.pl, za pośrednictwem którego Uczestnik – pod warunkiem posiadania w Sklepie statusu Klienta – może również korzystać z Programu zgodnie z Regulaminem, z wyłączeniem Poleceń.
 • Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna o statusie Konsumenta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca co najmniej numer telefonu – w sieci komórkowej bądź stacjonarnej –, a w przypadku Uczestnika chcącego korzystać z ZCL100 za pośrednictwem Sklepu – również status Klienta, która w trybie opisanym w Regulaminie przystąpi do Programu, z zastrzeżeniem zdania następnego. W Programie nie mogą brać udziału, a tym samym nie mogą być Uczestnikami, pracownicy Organizatora ani osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora, a także członkowie ich rodzin należący do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie).
 • Numer identyfikacyjny Uczestnika, dalej: „Numer identyfikacyjny” – przypisany każdemu Uczestnikowi z chwilą zarejestrowania się w Programie numer identyfikacyjny identyczny z podanym przez Uczestnika – w trybie przystąpienia do ZCL100 lub w trybie zgłoszenia zmiany – numerem telefonu, którym Uczestnik zobowiązany jest posługiwać się w ramach Programu.
 • Karta Uczestnika, dalej: „Karta” – wydawana Uczestnikowi po przystąpieniu do Programu w sposób określony w Regulaminie plastikowa karta, niebędąca kartą kredytową, debetową ani płatniczą, na której zamieszczone są imię i nazwisko Uczestnika, jego Numer identyfikacyjny oraz numer seryjny, którą Uczestnik zobowiązany jest posługiwać się w ramach Programu. Karta stanowi własność Organizatora i może być przez Uczestnika wykorzystywana wyłącznie zgodnie z Regulaminem.
 • Deklaracja przystąpienia do ZCL100, dalej: „Deklaracja” – formularz, w oparciu o który osoba zainteresowana uczestnictwem zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego warunki, wskazuje – w przypadku przystąpienia do Programu w wyniku Polecenia, z wyłączeniem przystąpienia do Programu za pośrednictwem formularza w formie elektronicznej – Numer identyfikacyjny Uczestnika, który dokonał jego Polecenia oraz podaje swoje dane niezbędne do identyfikacji i zarejestrowania w ZCL100, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Programu, którego przekazanie Organizatorowi jest konieczne do rozpoczęcia korzystania z ZCL100. Sposób złożenia Deklaracji uregulowany jest w Regulaminie. W ramach Deklaracji składanej w formie papierowej lub ustnej Uczestnik może również wyrazić dodatkowe zgody na przetwarzanie danych, które nie są wymagane jako warunek przystąpienia do Programu. Deklaracja dostępna jest w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora, u Przedstawicieli handlowych oraz w Sklepie.
 • Polecenie – działanie Uczestnika podjęte wobec Osoby poleconej z wykorzystaniem Listy wizytówek, w wyniku którego Osoba polecona, powołując się na Numer identyfikacyjny Uczestnika, przystąpi zgodnie z Regulaminem do Programu.
 • Osoba polecona – pełnoletnia osoba fizyczna o statusie Konsumenta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za Osobę poleconą nie uznaje się innego Uczestnika, osoby, która uprzednio posiadała status Uczestnika, pracownika Organizatora ani osoby pozostającej z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora, a także członków rodziny pracownika oraz osoby pozostającej z Organizatorem w ww. stosunku cywilnoprawnym, należących do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie).
 • Lista wizytówek – udostępniony przez Organizatora w formie papierowej formularz składający się z „Wizytówek” i „Listy przekazanych wizytówek” służący Uczestnikowi do wykonywania Poleceń, umożliwiający Przedstawicielowi handlowemu przedstawienie Programu oraz Oferty Osobie poleconej, której dane – po uprzednim uzyskaniu jej zgody – zostały wskazane przez Uczestnika na wizytówce, dostępny w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych.
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta jako pierwsza po przystąpieniu do Programu przez Osobę poleconą: (i) za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego, (ii) w Punkcie sprzedaży stacjonarnej lub (iii) przez Zepter Linię, na podstawie umowy właściwej dla jednej z ww. form sprzedaży, wykonana, co do której Osoba polecona nie skorzystała z ustawowego prawa odstąpienia i co do której upłynął 44 dzień, licząc od dania dostawy Produktów zakupionych na podstawie Umowy.
 • Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika, oznaczone jego Numerem identyfikacyjnym, utworzone w systemie informatycznym Organizatora z chwilą przystąpienia danego Uczestnika do Programu i uzyskania statusu Uczestnika, w którym – na zasadach opisanych w Regulaminie – Organizator rejestruje: (i) Polecenie, (ii) pierwszą umowę sprzedaży zawartą po przystąpieniu do Programu przez Osobę poleconą, (iii) Umowę, (iv) przyznaną Uczestnikowi Premię oraz (v) Premię wykorzystaną przez Uczestnika.
 • Przedstawiciel handlowy – współpracujący z Organizatorem przedstawiciel handlowy umocowany do prezentowania Programu, Oferty i Oferty Sklepu oraz do pośredniczenia – w imieniu Organizatora – w procesie składania przez Uczestników Deklaracji oraz w zawieraniu umów sprzedaży z kupującymi.
 • Cena Klubowa – Cena Regularna obniżona o rabat kwotowy, określona dla każdego Produktu i zamieszczona w Ofercie lub w Ofercie Sklepu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług (VAT), za którą Uczestnik ma prawo nabywać Produkty, zgodnie z Ofertą lub Ofertą Sklepu obowiązującą w chwili dokonywania zakupu. Cena Klubowa nie może być łączona z żadnymi Promocjami, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej. Cena Klubowa może być wykorzystana jedynie w sposób określony w Regulaminie i zgodnie z nim.
 • Cena Regularna – nieuwzględniająca rabatu kwotowego oraz nie dotycząca Promocji cena sprzedaży Produktu zamieszczona w Ofercie lub Ofercie Sklepu. Cena Regularna wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
 • Produkty – produkty Organizatora dedykowane Programowi zamieszczone w Ofercie lub Ofercie Sklepu, które Uczestnik może zakupić na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Oferta – oferta Organizatora, w której prezentowane są Produkty wraz z Ceną, Ceną Klubową i Premią, dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie www.zepter.pl, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. – 71 Kodeksu cywilnego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty, przy czym zmiana te nie dotyczy umów sprzedaży i Umów skutecznie zawartych przed jej dokonaniem.
 • Oferta Sklepu – Oferta dedykowana Sklepowi i zamieszczona w Sklepie, z której Uczestnik może korzystać na zasadach i zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 • Premia – świadczenie pieniężne wyrażone w złotych polskich, przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora na podstawie Umowy z tytułu Polecenia, którego wysokość ustalana jest w oparciu o Premie określone dla każdego Produktu w Ofercie aktualnej w dniu zawarcia Umowy, które Uczestnik może otrzymać w Terminie ważności wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie. Organizator przyznaje Uczestnikowi Premię 45. dnia, licząc od dnia dostawy Osobie poleconej Produktów zakupionych na podstawie Umowy.
 • Termin ważności Premii, dalej: „Termin ważności” – okres 1 roku, w którym Uczestnik – zgodnie z Regulaminem – może otrzymać przyznaną mu Premię, którego bieg rozpoczyna się od dnia przyznania Premii.
 • Promocja – każda akcja marketingowa lub promocyjna Organizatora dedykowana wyłącznie lub także Uczestnikom, określająca szczególne zasady uczestnictwa, w tym zasady ustalania ceny Produktu oraz wskazująca czas jej obowiązywania. Promocje nie łączą się z Ceną Klubową, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej.
 • Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od strony umowy uczestnictwa, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie ww. stosunku prawnego.
 • Zepter Linia – numer (22) 565 84 84 (opłata wg taryfy obowiązującej u operatora Uczestnika) służący do nawiązywania przez Uczestnika połączenia z Organizatorem, a w przypadku rozmów inicjowanych przez Organizatora numery: (22) 565 80 04, (22) 565 81 12, (22) 565 84 24, (22) 565 84 32, (22) 565 84 88, 22 565 84 89, 22 565 85 91, udostępnione i/lub wykorzystywane przez Organizatora m.in. na potrzeby realizacji Programu pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez rozmówcę faktu nagrywania i rejestrowania przez Organizatora treści rozmowy, która jest przechowywana przez Organizatora dla celów dowodowych. Organizator zastrzega, iż brak zgody na nagranie rozmowy skutkuje niemożnością skorzystania z tej formy kontaktu, a tym samym niemożnością dokonania przez Uczestnika czynności przewidzianej w Regulaminie w ww. formie.
 • Club Linia – numer (22) 565 84 55 (opłata wg taryfy obowiązującej u operatora Uczestnika), udostępniona przez Organizatora wyłącznie na potrzeby realizacji Programu, w zakresie nie wymagającym, zgodnie z Regulaminem – dla ważności danej czynności – skorzystania z Zepter Linii.
 • Biura Organizatora – lokale Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których adresy są dostępne na stronie www.zepter.pl i oznaczone skrótem (ZCL100).
 • Punkty sprzedaży stacjonarnej Organizatora (dalej: „Punkty sprzedaży stacjonarnej”) – lokale Organizatora z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których adresy są dostępne na stronie www.zepter.pl i oznaczone literą (k).
 • Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Organizatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady funkcjonowania Programu, w szczególności prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora.
 1. Terminy niezdefiniowane w pkt. 1 powyżej, a zapisane w Regulaminie wielką literą zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu.

II. Postanowienia ogólne
 1. ZCL100 ma charakter programu rabatowo-lojalnościowego, którego celem jest popularyzacja i promocja Produktów oraz zwiększenie ich sprzedaży, a także popularyzacja misji Organizatora – „Żyj lepiej. Żyj dłużej.” oraz ułatwienie Uczestnikom i Organizatorowi wzajemnych relacji przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w celach Programu.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania ZCL100, które Uczestnik akceptuje, przystępując do Programu.
 3. Program i podawanie związanych z nim danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. W celu skorzystania ze wszystkich możliwości oferowanych przez Program Uczestnik powinien dysponować:
  1. aktywnym numerem telefonu,
  2. dostępem do sieci Internet,
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej – adresem e-mail.
 5. Uczestnik w ramach ZCL100 dokonuje zakupów Produktów na zasadach opisanych w Regulaminie tylko na użytek własny.
 6. Wszystkie informacje związane z funkcjonowaniem Programu Uczestnik uzyska za pośrednictwem Club Linii bądź elektronicznie pod adresem zepter@zepter.com.pl lub dok@zepter.com.pl
III. Warunki przystąpienia do Programu i zasady korzystania z Programu
 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz prawidłowo, kompletnie i w sposób zgodny z prawdą wypełnić Deklarację lub przekazać ustnie – w przypadku składania Deklaracji za pośrednictwem Zepter Linii – wszystkie wymagane dane (pierwsze imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej – adres e-mail), spełniające powyższe kryteria.
 2. Deklaracja spełniająca kryteria opisane w ust. 1 powyżej winna zostać przekazana Organizatorowi w jeden z poniższych sposobów, uzależniony od formy jej składania:
  1. a. Złożona w formie ustnej – za pośrednictwem Zepter Linii – w tym przypadku z obowiązkowo wskazanym przez Uczestnika adresem poczty elektronicznej,
  2. b. Złożona w formie pisemnej – osobiście: w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora lub u Przedstawiciela handlowego, w tym w ramach umowy sprzedaży zawieranej z Organizatorem za pośrednictwem ww. Przedstawiciela handlowego,
  3. c. Złożona w formie elektronicznej – z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie oraz zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania. Z chwilą złożenia Deklaracji spełniającej kryteria opisane w ust. 1 powyżej osoba przystępująca – z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej – uzyskuje status Uczestnika oraz – w przypadku złożenia Deklaracji za pośrednictwem Zepter Linii lub Sklepu – otrzymuje na adres e-mail podany w trakcie składania Deklaracji – w przypadku Zepter Linii bądź w trakcie rejestracji lub Potwierdzenia uczestnictwa – w przypadku Sklepu potwierdzenie zawarcia umowy uczestnictwa w ZCL 100, zawierające informacje wymagane prawem, w tym określenie głównych cech świadczenia oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy uczestnictwa w ZCL 100 w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, utrwalone na trwałym nośniku w formie zabezpieczonego pliku PDF. Informacje te stanowią potwierdzenie zawarcia umowy uczestnictwa w ZCL 100 i mogą być zmieniane jedynie za wyraźnym porozumieniem Uczestnika i Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Deklaracji w przypadku, gdy Deklaracja jest składana przez osobę, która nie może – zgodnie z Regulaminem – być Uczestnikiem lub gdy jest ona niekompletna a także – w przypadku Deklaracji składanej w formie pisemnej – nieczytelnie wypełniona bądź niepodpisana. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Deklaracji w przypadku podania danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby, a także w przypadku, gdy osoba składająca Deklarację ponownie ubiega się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu. W przypadku niezaakceptowania Deklaracji dane osobowe pochodzące z takiej Deklaracji będą – po wykorzystaniu ich do poinformowania osoby, która taką Deklarację złożyła, o niezaakceptowaniu tejże Deklaracji – usunięte i nie będą przetwarzane. Organizator poinformuje osobę, która złożyła ww. Deklarację o jej niezaakceptowaniu za pośrednictwem e-maila bądź SMS-a lub za pośrednictwem Zepter Linii bądź Club Linii – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy, w terminie do 30 dni od daty jej złożenia
 5. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej, niezwłocznie po przystąpieniu do Programu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia przystąpienia, Organizator wyda Kartę osobiście Uczestnikowi, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Uczestnikiem terminu i miejsca wydania.
 6. Jeżeli Uczestnik utracił Kartę lub powziął wiedzę o nieuprawnionym wykorzystaniu Karty lub Numeru identyfikacyjnego winien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem Zepter Linii bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: zepter@zepter.com.pl lub dok@zepter.com.pl. Zastrzeżenie jest skuteczne z chwilą jego dojścia do Organizatora w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Do chwili dojścia zastrzeżenia do Organizatora zgodnie ze zdaniem poprzedzającym lub w przypadku braku zastrzeżenia zgodnie ze zdaniem pierwszym powyżej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Uczestnika z tytułu nieuprawnionego skorzystania z Numeru identyfikacyjnego lub Karty przez osobę trzecią, z wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej lub przez niedbalstwo Organizatora.
 7. W przypadku dokonania zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Organizator blokuje Numer identyfikacyjny oraz Kartę i wszczyna procedurę wyjaśniającą, w ramach której dokonuje weryfikacji działań podjętych z użyciem Numeru identyfikacyjnego lub Karty. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wynikach ww. procedury za pośrednictwem Zepter Linii bądź Club Linii – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy lub drogą elektroniczną, na adres e-mail Uczestnika.
 8. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych w celu przystąpienia do ZCL100 lub zmiany danych, o których mowa w pkt. VI ust. 2 Regulaminu Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Organizatora drogą elektroniczną – za pośrednictwem e-maila na adres zepter@zepter.com.pl lub dok@zepter.com.pl bądź za pośrednictwem Zepter Linii, a w przypadku Uczestnika korzystającego z Programu w ramach Sklepu – zgodnie z Regulaminem Sklepu. W przypadku zmiany danych Uczestnika wskazanych na Karcie, Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę w terminie oraz w sposób określony w ust. 5 powyżej, przy czym termin wydania Karty liczony jest od dnia powiadomienia Organizatora o zmianie danych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem zdania następnego poniżej. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zmienianych danych podawanych przez Uczestnika, w tym prawo do żądania od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów jednoznacznie potwierdzających prawdziwość i kompletność ww. danych. W tym przypadku termin wydania nowej Karty liczony jest od daty potwierdzenia przez Organizatora zmienianych danych, nie może on jednak przekroczyć 45. dni, licząc od dnia powiadomienia przez Uczestnika o zmianie danych. Po poinformowaniu Organizatora o zmianie danych Uczestnik zobowiązany jest do niekorzystania z Karty zawierającej nieaktualne dane oraz do zniszczenia Karty jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie danych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych przez Uczestnika. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby.

IV. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
 1. Uczestnik, składając Deklarację i przystępując do ZCL100, akceptuje postanowienia Regulaminu oraz dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, w tym dane, o których mowa w pkt. VI ust. 2 Regulaminu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach związanych Programem, w szczególności na wykorzystanie w tym celu używanych przez Uczestnika telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) oraz otrzymywanie przez Uczestnika na podany przez niego numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej informacji związanych z Programem za pomocą automatycznych systemów wywołujących (np. e-mail, SMS wysyłane bez bezpośredniego udziału człowieka).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe dla celów realizacji Programu, w tym może udostępniać je podmiotom współpracującym z Organizatorem w ramach realizacji ZCL 100. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowych, odrębnych zgód, Organizator może przetwarzać dane osobowe teraz oraz w przyszłości dla celów marketingowych dotyczących własnych produktów i usług, a także udostępniać je podmiotom, przy pomocy których Organizator prowadzi działalność marketingową dotyczącą takich produktów czy usług, przesyłać do Uczestnika informacje handlowe – niezwiązane z realizacją Programu – drogą elektroniczną oraz wykorzystywać telekomunikacyjne urządzenia końcowe w celu marketingu bezpośredniego, niezwiązanego z realizacją ZCL100.
 4. Organizator oświadcza, iż osobie przekazującej swoje dane osobowe Organizatorowi przysługuje prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania, a także kontroli ich przetwarzania, w szczególności do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku, gdy Organizator przetwarza dane osobowe w prawnie usprawiedliwionym celu, osoba której dane są w takim celu przetwarzane uprawniona jest do wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację, a w przypadku, gdy w ramach usprawiedliwionego celu Organizator zamierza przetwarzać dane w celach marketingowych – osobie, której dane osobowe są przetwarzane w tym celu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Osobie przekazującej swoje dane osobowe Organizatorowi przysługuje w każdym czasie prawo cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na (i) przetwarzanie danych na potrzeby realizacji ZCL100, na (ii) przetwarzanie danych w celach marketingowych, na (iii) otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także na (iv) wykorzystywanie automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu marketingu bezpośredniego. Zgłoszenie przez Uczestnika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przekazanych na potrzeby realizacji ZCL100 będzie równoznaczne z wypowiedzeniem przez Uczestnika umowy uczestnictwa w ZCL100 w trybie natychmiastowym i niemożnością dalszego korzystania z Programu. Wypowiedzenie wraz z żądaniem wywiera skutek z chwilą, w której oświadczenie to doszło do Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jego treścią. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. XI ust. 1 zdanie drugie Regulaminu. Zgłoszenie żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ogranicza prawa Uczestnika do już przyznanej Premii, którą Organizator jest zobowiązany wypłacić po otrzymaniu żądania, zgodnie z pkt. VI Regulaminu.

V. Cena Klubowa
 1. Uczestnik może dokonać zakupu Produktów w Cenie Klubowej: (i) za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego – na podstawie umowy sprzedaży stosowanej przez Organizatora i w ramach Oferty, (ii) w Punktach sprzedaży stacjonarnej – w ramach Oferty w ograniczonym zakresie, (iii) za pośrednictwem Zepter Linii – w ramach Oferty lub (iv) w Sklepie – w ramach Oferty Sklepu.
 2. W celu dokonania zakupu w Cenie Klubowej Uczestnik winien każdorazowo, przy dokonywaniu zakupu, okazać Kartę lub podać Numer identyfikacyjny Przedstawicielowi handlowemu lub Organizatorowi w Punkcie sprzedaży stacjonarnej, a w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Zepter Linii – podać Numer identyfikacyjny. W przypadku dokonywania zakupów w Sklepie, Uczestnik winien natomiast zalogować się do Sklepu jako Uczestnik. Nie okazanie Karty, nie podanie przez Uczestnika Numeru identyfikacyjnego lub niezalogowanie się do Sklepu jako Uczestnik w chwili dokonywania zakupu skutkuje utratą przez Uczestnika prawa do Ceny Klubowej w ramach tego zakupu. Domniemywa się, że osoba posługująca się Kartą, Numerem identyfikacyjnym lub loginem i hasłem do Sklepu jest Uczestnikiem.
 3. Uczestnik dokonuje zakupu Produktów w Cenie Klubowej określonej w Ofercie lub Ofercie Sklepu obowiązującej w dniu zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami wybranej przez siebie formy sprzedaży spośród wskazanych w ust. 1 powyżej, na podstawie umów stosowanych przez Organizatora, przy czym w przypadku umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego – zgodnie z formularzem informacyjnym oraz postanowieniami określonymi w umowie sprzedaży, stosowanymi przez Organizatora, które dostępne są w siedzibie Organizatora, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych, a w przypadku zakupu w Sklepie – zgodnie z Regulaminem Sklepu.

VI. Premia
 1. Organizator, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika wymogów określonych w ust. 2 poniżej, dokonuje wypłaty przyznanej Uczestnikowi Premii, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w okresach miesięcznych, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Premia została przyznana.
 2. W celu wypłaty Premii Uczestnik winien przekazać Organizatorowi do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego termin wypłaty Premii, o którym mowa w ust. 1 powyżej – prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą – dane osobowe niezbędne do sporządzenia przez Organizatora stosownej informacji podatkowej, o której mowa w pkt. XIII ust. 1 Regulaminu (pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania – w tym województwo, powiat, gmina, właściwy urząd skarbowy) oraz wskazać numer rachunku bankowego, na który Organizator winien dokonać wypłaty Premii, z zastrzeżeniem zdania ostatniego ust. 3 poniżej. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik przekazuje Organizatorowi ustnie za pośrednictwem Zepter Linii. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji danych podanych przez Uczestnika, w tym prawo do żądania od Uczestnika dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów jednoznacznie potwierdzających prawdziwość i kompletność ww. danych.
 3. Organizator dokona wypłaty Premii w terminie określonym w ust. 1 powyżej po otrzymaniu danych zgodnie z ust. 2 powyżej. W przypadku przekazania przez Uczestnika danych określonych w ust. 2 powyżej po upływie terminu tam wskazanego, wypłata Premii nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym. W przypadku przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym bez numeru rachunku bankowego, wypłata Premii nastąpi przekazem pocztowym na koszt Uczestnika.
 4. Przyznana Premia jest wymagalna pod warunkiem, że jej wysokość wynosi co najmniej 50 zł. W przypadku, gdy kwota przyznanej Premii jest niższa od wskazanej w zdaniu poprzednim, kwota ta zostaje przeniesiona na następny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że Organizator dokona jej wypłaty w tym okresie rozliczeniowym, bez względu na jej wysokość.
 5. Organizator wypłaca przyznaną Premię zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu w jej Terminie ważności. Po upływie Terminu ważności przyznana i niewypłacona Premia przechodzi na Organizatora. Organizator informuje Uczestnika za pomocą e-maila, SMS-a lub za pośrednictwem Zepter Linii bądź Club Linii – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy, o zbliżającym się terminie upływu Terminu ważności Premii dwukrotnie, pierwszy raz na 30 dni przed jego upływem i drugi, ostatni raz, na 10 dni przed upływem Terminu ważności Premii.

VII. Listy wizytówek oraz procedura rejestracji Poleceń, umów sprzedaży, Umów oraz Premii
 1. Uczestnik wykonując Polecenie winien – korzystając z Listy wizytówek – każdorazowo wypełnić daną wizytówkę – po uzyskaniu zgody Osoby poleconej – w sposób prawidłowy, kompletny i zgodny z prawdą.
 2. Przedstawiciel handlowy poświadcza na Liście wizytówek – w części „Lista przekazanych wizytówek” – własnoręcznym podpisem odbiór od Uczestnika danej wizytówki, którą może wykorzystać wyłącznie w celu przedstawienia Osobie poleconej Programu i Oferty. „Lista przekazanych wizytówek” pozostaje własnością Uczestnika.
 3. Deklaracja, do której złożenia doszło ze wskazaniem Numeru identyfikacyjnego Uczestnika wykonującego Polecenie, stanowi podstawę do uznania temu Uczestnikowi wykonania Polecenia i zarejestrowania tego Polecenia w jego Koncie Uczestnika, z zastrzeżeniem zdania następnego. Polecenie rejestrowane jest w Koncie Uczestnika, którego Numer identyfikacyjny wskazany został w Deklaracji, która jako pierwsza wpłynęła do Organizatora. O terminie wpływu decyduje moment dojścia Deklaracji do Organizatora, w którym mógł zapoznać się z jej treścią.
 4. Pierwsza umowa sprzedaży zawarta przez Osobę poleconą po przystąpieniu do Programu zostanie zarejestrowana w Koncie Uczestnika, któremu uznano wykonanie Polecenia i zarejestrowano Polecenie w Koncie Uczestnika. Umowa sprzedaży zostanie zarejestrowana w terminie do 30 dni od daty jej zawarcia.
 5. Umowa oraz przyznana na jej podstawie Premia są rejestrowane w Koncie Uczestnika 45 dnia od dnia odbioru Produktów zakupionych przez Osobę poleconą na podstawie Umowy.
 6. Uczestnik jest uprawniony do otrzymywania w każdym czasie informacji o stanie jego Konta, zgodnie z formami komunikacji określonymi w pkt. X Regulaminu.

VIII. Ograniczenia w korzystaniu z korzyści Programu
 1. W przypadku, gdy podczas zakupu Produktów przez Uczestnika obowiązuje Promocja, w myśl której Uczestnik uprawniony jest do nabycia Produktów w ramach Promocji, Uczestnik korzystający z Promocji nie ma prawa do jednoczesnego korzystania z Ceny Klubowej, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana Promocja w sposób jednoznaczny będzie stanowiła inaczej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Uczestnikowi Produktów w Cenie Klubowej w ilościach hurtowych lub kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, że zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową, a w szczególności w celu ich dalszej odsprzedaży. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL100.
 3. Korzyści przysługujące Uczestnikowi na podstawie Programu mogą być wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie i nie mogą być wymieniane na jakiekolwiek świadczenia, w tym świadczenie rzeczowe, a w przypadku Ceny Klubowej również na gotówkę. Nie mogą one być również sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w Regulaminie. W przypadku naruszenia powyższych zasad Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL100.

IX. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Programu
 1. Organizator jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy uczestnictwa i odpowiada za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie:
  1. a. pisemnej – drogą pocztową na adres siedziby Organizatora
  2. b. elektronicznej – poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres zepter@zepter.com.pl lub dok@zepter.com.pl lub
  3. c. ustnej – telefonicznie, za pośrednictwem Zepter Linii.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika składającego reklamację, jego Numer identyfikacyjny oraz dokładny opis bądź przyczyny składania reklamacji wraz z jednoznacznie sformułowanym roszczeniem. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają formę jedynie zalecenia, a ich pominięcie nie wpłynie na skuteczność złożonej reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem Zepter Linii bądź Club Linii – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy lub za pomocą emaila bądź w inny uzgodniony z Uczestnikiem sposób.
 5. Uczestnik składający reklamację ma prawo zwrócić się do Miejskiego i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
X. Formy komunikacji w ramach Programu
 1. Poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie komunikacja pomiędzy Organizatorem i Uczestnikami Programu odbywać się będzie wyłącznie przy wykorzystaniu emaila lub numeru telefonu, na adres i numer podane przez Uczestnika w Deklaracji lub zmienione przez niego w trakcie trwania Programu, zgodnie z pkt. III ust. 8 Regulaminu. W przypadku Organizatora komunikacja odbywać się będzie za pośrednictwem:
  1. a. poczty elektronicznej: zepter@zepter.com.pl lub dok@zepter.com.pl
  2. b. Zepter Linii
  3. c. Club Linii
  4. d. poczty: na adres siedziby Organizatora.
 2. Organizator będzie przekazywał Uczestnikowi informacje dotyczące lub związane z Programem, w tym informacje o Produktach, specjalnych ofertach, zaproszeniach czy wydarzeniach adresowanych do Uczestników Programu zgodnie z ust. 1 powyżej, w tym przy wykorzystaniu automatycznych systemów wywołujących.
 3. Odpowiedzi na pytania przekazane Organizatorowi drogą elektroniczną będą udzielane w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem pkt. IX ust. 4 Regulaminu.
XI. Rozwiązanie umowy uczestnictwa oraz odpowiedzialność
 1. Z uczestnictwa w ZCL100 Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili, składając stosowne oświadczenie, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy uczestnictwa . Oświadczenie o wypowiedzeniu wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to doszło do Organizatora w taki sposób, że Organizator mógł zapoznać się z jego treścią (Dzień Rozwiązania). Dla skuteczności oświadczenia wystarczy złożyć je Organizatorowi telefonicznie za pośrednictwem Zepter Linii, drogą elektroniczną na adres zepter@zepter.com.pl lub dok@zepter.com.pl bądź przesłać pisemnie na adres siedziby Organizatora. W przypadku wypowiedzenia umowy uczestnictwa, z Dniem Rozwiązania Uczestnik traci prawo do korzystania z Ceny Klubowej, przy czym Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do Dnia Rozwiązania, którą to Premię może wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz jej zniszczenia jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia Uczestnika.
 2. Z ważnych powodów Organizator może – bez uszczerbku dla innych uprawnień przysługujących Organizatorowi w takim przypadku z mocy prawa – wypowiedzieć Uczestnikowi umowę uczestnictwa w ZCL100 w trybie natychmiastowym. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, poza już wskazanymi przypadkami określonymi w pkt. VIII ust. 2 i 3 Regulaminu, wszelkie działania skutkujące naruszeniem dobrego imienia Organizatora, a także rażąco naruszające postanowienia Regulaminu, takie jak podanie danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych innej osoby lub wykonywanie Poleceń w sposób sprzeczny z Regulaminem. Oświadczenie Organizatora o wypowiedzeniu wywiera skutek z chwilą, w której oświadczenie to doszło do Uczestnika w taki sposób, że Uczestnik mógł zapoznać się z jego treścią (Dzień Rozwiązania). Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej, a w przypadku nie wskazania przez Uczestnika adresu zamieszkania – w formie elektronicznej, na adres e-mail Uczestnika, bądź – w przypadku nie wskazania przez Uczestnika również adresu e-mail – za pośrednictwem Zepter Linii lub Club Linii – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy, ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia umowy uczestnictwa w ZCL100. Uczestnik może odwołać się od wypowiedzenia w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres siedziby Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Odwołanie rozpatrywane będzie przez Organizatora w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pomocą e-maila, za pośrednictwem Zepter Linii bądź pisemnie. W przypadku uwzględnienia odwołania Uczestnika, Organizator cofa oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy uczestnictwa Uczestnika w ZCL 100 i przywraca Uczestnikowi status Uczestnika, w tym wszystkie nabyte przez niego przed wypowiedzeniem korzyści. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz do jej zniszczenia jeżeli Organizator nie zażądał w wypowiedzeniu umowy uczestnictwa zwrotu Karty przez Uczestnika, przy czym w przypadku odwołania Uczestnika, o którym mowa powyżej, Uczestnik zobowiązany jest zniszczyć lub zwrócić Kartę najpóźniej w dniu otrzymania odmownej odpowiedzi Organizatora, utrzymującej w mocy wypowiedzenie Uczestnikowi umowy uczestnictwa w ZCL 100.
 3. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik – z Dniem Rozwiązania – traci prawo do Ceny Klubowej oraz do Premii przyznanej w wyniku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu, które to naruszenie stanowiło podstawę wypowiedzenia mu przez Organizatora umowy uczestnictwa . Uczestnik nie traci prawa do Premii przyznanej zgodnie z Regulaminem, którą może wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Niezależnie od zdania pierwszego powyżej Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia od Uczestnika korzyści uzyskanych przez Uczestnika w ramach Programu z naruszeniem Regulaminu.
 4. Umowa uczestnictwa w Programie wygasa z chwilą, gdy Uczestnik uzyskuje status pracownika Organizatora bądź osoby pozostającej z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym, którego przedmiotem jest promocja i sprzedaż produktów Organizatora (Dzień Rozwiązania). Z Dniem Rozwiązania Uczestnik traci prawo do korzystania z Ceny Klubowej, przy czym Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do Dnia Rozwiązania, którą to Premię może wykorzystać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu. Uczestnik z Dniem Rozwiązania zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz – jeżeli Organizator nie zażądał zwrotu Karty w terminie do 7 dni od Daty Rozwiązania – jej zniszczenia.
 5. Z Dniem Rozwiązania Organizator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Uczestnika dla celów realizacji Programu, przy czym zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) może je w dalszym ciągu przetwarzać dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. a. niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu korzystanie przez Uczestnika z Programu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. b. udostępnienie przez Uczestnika osobom trzecim adresu e-mail, Karty lub hasła używanych przez niego przy logowani do Sklepu jako Uczestnik;
  3. c. udostępnienie danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
  4. d. brak transmisji lub szybkość przesyłania danych wynikające z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych użytkowanych przez Uczestnika;
  5. e. odmowę finansowania zakupu Produktów przez osobę trzecią;
  6. f. jakiekolwiek zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Programu spowodowane przez Siłę Wyższą.
XII. Odstąpienie od umowy uczestnictwa w ZCL 100
 1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy uczestnictwa w ZCL100 – bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów – w terminie 14 dni od dnia złożenia Deklaracji, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w dowolnej formie, w tym drogą elektroniczną na adres zepter@zepter.com.pl lub dok@zepter.com.pl . Dla zachowania terminu zakreślonego powyżej wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem. Uczestnik z dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu zobowiązany jest do niekorzystania z Karty oraz jej zniszczenia jeżeli Organizator w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu nie zażądał jej zwrotu.
 2. Uczestnik w celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może skorzystać z formularza zamieszczonego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dalej: Ustawa, jak również z wzoru odstąpienia zamieszczonego poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy uczestnictwa umowa ta uważana jest za niezawartą, a Uczestnik traci prawo do korzyści Programu, w tym do tych, z których jeszcze nie skorzystał, jak i do tych, z których już skorzystał. W tym drugim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Organizatorowi przywilejów (korzyści) uzyskanych do chwili odstąpienia.
 4. Organizator prześle Uczestnikowi – na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej – potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej na trwałym nośniku, w formie zabezpieczonego pliku PDF.
XIII. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnik przyjmuje do akceptującej wiadomości, iż wartość przyznanej Premii stanowi dochód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i winna zostać rozliczona przez Uczestnika w oparciu o stosowną informację podatkową wystawioną przez Organizatora i przekazaną Uczestnikowi – zgodnie z obowiązującymi przepisami – po zakończeniu danego roku kalendarzowego, na ostatni, podany przez Uczestnika w ramach Programu, adres zamieszkania. W przypadku, gdy adres ten lub inne dane podane przez Uczestnika zgodnie z pkt. VI ust. 2 Regulaminu uległy zmianie po rozwiązaniu umowy uczestnictwa , były Uczestnik zobowiązany jest – najdalej do 10 stycznia danego roku kalendarzowego – poinformować Organizatora o zmienionych danych ustnie, za pośrednictwem Zepter Linii, pod rygorem wystawienia przez Organizatora – na ryzyko i odpowiedzialność byłego Uczestnika – deklaracji podatkowej z nieaktualnymi danymi i przesłania jej na nieaktualny adres byłego Uczestnika.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania ZCL100, w tym zapobiegania nadużyciom lub przyznania Uczestnikom dodatkowych przywilejów (korzyści) bądź rozszerzenia dotychczasowych lub wprowadzenia nowych funkcjonalności Programu. Ponadto Organizator może zmienić Regulamin w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych przepisów odnoszących się do działalności Organizatora. O zmianach każdy Uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą e-maila, SMS-a lub za pośrednictwem Zepter Linii lub Club Linii – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy, przynajmniej na 30 dni przed wejściem zmian w życie. Organizator poinformuje także o zmianach na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie. Zmiana Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, obowiązuje po upływie 30 dni, licząc od dnia powiadomienia Uczestnika o zmianie, przy czym zmianę uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 30 dni od zawiadomienia Uczestnik nie wystąpi z ZCL100. W okresie 30 dni od zawiadomienia Uczestnika o zmianie Regulaminu Uczestnik ma prawo korzystać z Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.
 3. Zmiany Regulaminu wynikające z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa obowiązują z dniem wejścia w życie ww. przepisów, przy czym Organizator dołoży starań, aby dochować terminu powiadomienia o zmianach zakreślonego w ust. 2 powyżej.
 4. Program obowiązuje przez czas określony do dnia 30 kwietnia 2019 r., przy czym Organizator w przypadkach określonych w ust. 5 poniżej może zawiesić Program. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani za pomocą e-maila, SMS-a lub za pośrednictwem Zepter Linii lub Club Linii – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem Programu. O zawieszeniu Programu Organizator poinformuje także na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie. Uczestnicy mogą dokonywać zakupów Produktów w Cenie Klubowej do terminu zakreślonego w zawiadomieniu jako termin zawieszenia Programu. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika Premii do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik nie traci praw w zakresie dotyczącym Premii przyznanej do ww. terminu, którą to Premię może otrzymać do upływu jej Terminu ważności. W tym przypadku odpowiednio stosuje się pkt. VI Regulaminu.
 5. Organizator może zawiesić Program w przypadku:
  1. a. małego zainteresowania Programem;
  2. b. nie osiągnięcia celów, dla których Program został utworzony.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ogłoszenia kolejnego programu rabatowo – lojalnościowego prowadzonego w okresie następującym po okresie obowiązywania Programu. Organizator poinformuje Uczestników na 30 dni przed wejściem w życie nowego programu – lub w odpowiednio krótszym terminie w przypadku Uczestników przystępujących do Programu po ogłoszeniu już przez Organizatora zamiaru zorganizowania kolejnego programu – o nowym programie za pomocą e-maila, SMS-a lub za pośrednictwem Zepter Linii bądź Club Linii – jeśli Uczestnik nie wyraża zgody na rejestrowanie rozmowy, a także na stronie www.zepter.pl oraz w Sklepie. W przypadku, gdy zasady prowadzenia takiego programu nie będą różnić się od zasad Programu, Uczestnik automatycznie przystępuje do ww. programu i ma prawo korzystać z jego przywilejów, bez konieczności składania deklaracji przystąpienia, chyba że przed upływem powyżej zakreślonego terminu złoży oświadczenie o odmowie przystąpienia do nowego programu. Automatyczne przystąpienie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym, nie wyłącza ani nie ogranicza prawa takiego Uczestnika do odstąpienia od umowy uczestnictwa w ramach nowego programu, ani też prawa do wypowiedzenia takiej umowy uczestnictwa w każdym czasie.
 7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w ZCL100 nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 8. Organizator wykonując obowiązek informacyjny nałożony Ustawą oświadcza, że Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące tych procedur oraz zasady korzystania z nich dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
           Uczestnik może również korzystać z europejskiej internetowej platformy rozwiązywania sporów on-line jako pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Platforma dostępna jest pod następującym
            adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Organizator oświadcza, iż jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i jako członek tego stowarzyszenia zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej, z którym Uczestnik może zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.pssb.pl.
 2. Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w Sklepie, na stronie www.zepter.pl, w Biurach Organizatora oraz u Przedstawicieli handlowych.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY UCZESTNICTWA
(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………………
(Imię i nazwisko Uczestnika
oraz Numer identyfikacyjny)
Zepter International Poland sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37; 02 – 672 Warszawa


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Programie nr ........................................


……………………………………
(Miejscowość, data)

…………………………………….
(Podpis Uczestnika)

Przejdź do strony głównej

Nasze hity

Zestaw Standard

ZESTAW STANDARD

5 414,00 złProducent: Zepter
szt. Do koszyka
Dostępność: Na zamówienieZestaw naczyń Standard Z-2042 Naczynie 4.2 l, średnica 20 cm, wysokość 13,5 cm Z-2050 Naczynie 5.0 l, średnica 20 cm, wysokość 16,3 cm Z-2430 Patelnia 3.0 l, średnica 24 cm, wysokość 6,8 cm Z-CB20 Miska combi 2,0 l + plastikowa pokrywka, średnica 20…
ZESTAW UNIWERSAL

ZESTAW UNIVERSAL

7 556,00 złProducent: Zepter
szt. Do koszyka
Dostępność: Na zamówienieZestaw naczyń Uniwersal Z-2042 Naczynie 4.2 l, średnica 20 cm, wysokość 13,5 cm Z-2050 Naczynie 5.0 l, średnica 20 cm, wysokość 16,3 cm Z-2430 Patelnia 3.0 l, średnica 24 cm, wysokość 6,8 cm Z-2470 Naczynie 7.0 l, średnica 24 cm, wysokość 15,8 cm Z-CB20…
Balsam do rąk

Balsam do rąk

86,00 zł69,00 złProducent: Zepter
szt. Do koszyka
Dostępność: DostępnySwisso Logical HAND LOTION (Balsam do rąk) Doskonały krem w postaci najdelikatniejszej emulsji łatwo wchłanianej przez skórę, do stosowania po każdym umyciu rąk. Jego składniki aktywne mają działanie zmiękczające skórę i pozostawiają ochronną warstewkę…
Noże Zepter

Noże Zepter

132,00 złProducent: Zepter
szt. Do koszyka
Dostępność: Nie dostępny, przepraszamyZestaw dwóch poręcznych, średniej wielkości, noży kuchennych z gładkimi krawędziami do różnorodnych zadań kuchennych: obierania, filetowania, siekania, krojenia w kostki. W odróżnieniu od poprzedniej wersji , zestaw jest teraz dostępny z gładkimi krawędziami.…
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl